Målgrupp 

Projekt X arbetar med vuxna personer som önskar bryta med sin kriminella livsstil och/eller är i behov av skydd utifrån sin levnadssituation. Vi upprättar skräddarsydda behandlingsplaner utifrån individens behov. 

Vi tar emot både män och kvinnor. 

En placering via Projekt X varierar utifrån individens behov och anpassas efter samråd med socialtjänst, polis och klient. Stödet består av dagligt motivationsarbete för att hjälpa klienten att bryta med tidigare livsstil, skapa förutsättningar till en strukturerad vardag med meningsfull sysselsättning samt upprätta sjukvård- och myndighetskontakter. 

Målsättningen på lång sikt är ett liv fritt från kriminalitet med fokus på självständighet och delaktighet i samhället. 

Metod 

Samtliga medarbetare i Projekt X tillämpar metodmaterialet 3 steg i arbetet med klienterna. Metod är framtagen utifrån ett klientperspektiv där klienten själv kan följa sin förändringsprocess och samtidigt vara delaktig i planering och genomförande. Syftet är att skapa en systematik i utförandet av insatsen. Metoden konkretiserar klientens genomförandeplan till mål på kort sikt samt tydliggör vem som ansvarar för vad och vilket stöd klienten behöver för att uppnå målen. Uppföljning sker tätt och planeringen revideras efter behov. Genom att upprätta kortsiktiga mål skapas förutsättningar för klienten att ”gå i mål” vilket ger positiv förstärkning i klientens utveckling. I metoden ingår även att klienten återkommande skattar sitt mående samt vilka tider på dygnet behovet av stöd upplevs som störst. Genom att planera stödet utifrån tiderna, optimeras insatsen med utgångspunkt från klientens behov. 

Kriminalitet som livsstil 

En ytterligare del i att åstadkomma en livsstilsförändring och bryta kriminella tankemönster är behandling utifrån metoden Kriminalitet som livsstil. Samtliga klienter som är i behov av behandling, behandlas utifrån metoden i sex månader. Under den här tiden genomförs skattning av hur de kriminella tankarna ser ut och därefter behandlas dessa utifrån behoven som identifieras. 

Boende 

Verksamheten har tillgång till bostäder och personal i hela landet. Detta gör att en placering kan ske snabbt och vi har möjlighet att sy ihop ett individuellt stöd i en stad där klienten inte har någon hotbild. 

Personal 

I arbetsgruppen finns bred variation av utbildningar och kompetens för att matcha de varierande behov som finns hos målgruppen. Personalgruppen består av socionomer, kriminologer, fältsekreterare, socialpedagog, behandlingsassistent och familjebehandlare. 

Vår personal är även utbildade inom: 

Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention, Sorgebearbetning, Kris & traumasamtal, Tapingterapi, Alkohol & drogterapi, Kriminalitet som livsstil, Våld i nära relationer, Beroendeterapi och Sorgebearbetning. 

Utöver det grundläggande stödet har Projekt X tillgång till psykolog, kris och traumaterapeut samt psykiatriker. 


För mer information kontakta: 

info@projektx2030.se

Tel:  0707 55 16 74