Vad kan ingå i en placering

Förfrågan sker endast till verksamhetschef och sker via telefon och verksamhetschef mot ringer för att kontrollera att allt är korrekt.

Verksamhetschef får en fallbeskrivning och antecknar det primära, vid brådskande placering sker en återkoppling till remittent inom 2 timmar.

Innan återkoppling sker görs en analys av hotbild och kontroll av tillgänglig personal görs.

Remittenten ska vid återkoppling få förslag gällande var placering kan ske samt prisuppgifter och hur kontakt med klienten och personal sker den närmsta tiden.

Om verksamheten ska hämta klienten görs en säkerhetsanalys, om hög risk föreligger tar verksamheten vid behov in personer som arbetar med personskydd. Detta ska remittenten informeras om och få kostnadsförslag på innan åtgärden vidtas.

När klienten är på plats och alla rutiner och medgivande är påskrivna sker första kontakten med remittenten via Skype. Detta gäller främst personer med hög hotbild. Verksamheten vill hålla så mycket av uppföljningar via Skype som möjligt då det är hög risk att röra sig i hemma miljön. Om fysiska möten ska ske är det bäst om remittenten kommer till oss.

De klienter som har hög hotbild sker uppföljning inte heller i boendet utan neutral plats utses och kontrolleras av personal innan mötet.  

Det som ingår i placering:

  • Bostad
  • Kontaktperson
  • Stödsamtal
  • Drogtester
  • Flytt vid behov om identiteten blir röjd
  • Stöd med sekretessmarkering m.m.
  • Stöd i att hitta praktikplats, arbete, studier.
  • Återkoppling till placerande handläggare i överenskommen utsträckning