Avhopparverksamhet

Målgruppen för verksamheten är vuxna personer som önskar bryta med sin livsstil och i denna process har behov av skydd och stöd.

Placeringstiden är från 18 månader och stödet är individanpassat, stödet består av stöd i myndighetskontakter, ADL träning samt att lära sig sätt att hantera vardagliga händelser på nya sätt.

Första veckan görs en säkerhetsgenomgång samt en grundläggande genomförandeplan. 

Vi startar med att arbeta för att skapa en behandlingsallians då vi har erfarenhet av att detta är grunden i allt förändringsarbete.

Vi har ett behandlingsteam knutet till oss för att vid behov ge det stöd individen kan komma att behöva i arbetet med sig själv. Teamet har en kris & traumaterapeut samt familjebehandlare och alkohol & drogterapeut. Teamet kopplas in om placerande enhet tillsammans med personal och klient är överens annars sker stöd och behandling av kontaktpersonen. 

Projekt X lägger på ett tidigt stadium fokus på att motivera klienten att tänka vilken väg vi ska arbeta mot vad gäller studier eller arbete.

Kontaktpersonen kommer hjälpa klienten att bryta så mycket av det gamla beteendet i hur en dag ser ut. Det första är att hitta en fungerande dygnsrytm att gå upp på morgonen och att lägga sig i tid på kvällen.

Kontaktpersonen kommer ha daglig kontakt med klienten, tiden kan variera utifrån uppdragets omfattning. 

Placeringar som sker på mindre orter eller städer där eget bestånd av lägenheter inte finns är kostnaden högre då personal och boende måste anskaffas med kort varsel. Projekt X ser därför utifrån säkerhet att placeringar inleds i Stockholm, Göteborg, Malmö. I de fall detta är omöjligt görs en bedömning om vi kan tillgodose stödbehov och säkerhet på önskad plats.

Om remittenten har specifika önskemål om stad kan detta oftast tillgodoses men detta sker via utslussning från någon av städerna där vi har kontor. Detta är ofta något som blir bra på längre sikt då vi lär känna varandra innan flytten sker samt att klienten kan se annorlunda på vart ett nytt liv kan fungera utifrån säkerhet arbete eller studier.