Metod

Metoden består i att ytterligare bryta ned och konkretisera genomförandeplanen i veckomål samt tydliggöra vem som ansvarar för vad och vilket stöd klienten behöver för att nå sina mål.

Vid varje kontaktmannasamtal följs målen upp och åtgärder samt stöd revideras vid behov. Nya mål sätts för kommande vecka.

Genom att arbeta med delmål får klienter ”gå i mål” vilket ger positiv förstärkning i utvecklingen.

Denna metod är framtagen utifrån ett klientperspektiv då den boende utifrån sin egen förmåga kan följa sin förändringsprocess och samtidigt vara delaktig i planering och utförande. Vårt mål är att göra processen tydlig och greppbar.

Klienten kan följa sin utveckling samt veta vad som sker just nu och även ha en överblick kring vad som kommer att ske. Att klienten på ett tydligt och enkelt sätt kan se vad som har skett och vad som ska ske ger klienten en känsla av kontroll och är ett effektivt sätt att sänka ångestpåslag hos klienten.

På sikt ger detta klienten mindre oro, oro ger dåligt mående som uttrycker sig i form av destruktiva beteenden. Bättre mående kommer i sin tur att leda till färre återfall i kriminalitet.

I metoden ingår att skatta vilka tider på dygnet klienten mår sämre och vilka tider mest stöd behövs. Genom att planera stödet till de tider då det behövs som bäst kan kontaktpersonen finnas till hands när det behövs som bäst.

Hjälpmedel vi använder i vårt arbete vid behov:

 • Motiverande samtal (MI)
 • 10 strukturerade samtal kring beroende.
 • Hjälp med neuropsykiatrisk utredning. (vid behov)
 • Miljöterapi.
 • Kontakt med budget & skuldrådgivare.
 • KBT samtal.
 • Kontaktperson.
 • Återfallsprevention.
 • Sorgebearbetning
 • Utandningsprov.
 • Urinprover.
 • Kris & traumasamtal. (vid behov)
 • Par samtal. (vid behov)
 • Familjesamtal. (vid behov)
 • Hjälp med medicinska kontakter.
 • Screening ADHD/ADD.
 • Screening missbruk/beroende.
 • Samtalsstöd kring neuropsykiatriska diagnoser. (vid behov)
 • Kontakt med beroendemottagning. (vid behov)
 • Samtal med alkohol & drogterapeut.
 • Avslappning.
 • Klienten har eget skyddslarm.
 • GPS. (Vid behov) 
 • Kriminalitet som livsstil. (Gunnar Bergström)
 • Våld i nära relationer.